Aichi Prefectural Gymnasium
(Aichi-ken Taiiku-kan)


Aichi Prefectural Gymnasium

*