NAGOYA STATIONSubway Exit
Nagoya Station Concourse


Nagoya Station Bus StopBus Stop


Kikuko's useful map