Aichi Senmon Niso-do

1-80 Shiroyama-cho, Chikusa-ku, nagoya
TEL: 052-751-2671