Tsuruma ParkOriginal map: courtesy of Nagoyashi Midori no Kyokai