Arimatsu and Narumi

Shibori shop in Arimatsu in the Edo period Enkoan-NikkiNarumi/Hiroshige Tate-e Narumi/Niroshige Reisho-ban