Pref's NAME birth rate 
'10   '09  '08  '07 '03(H15) '02(H14) '01(H13) '00(H12) '99(H11)
whole country 1.39  1.37  1.37  1.34  1.29 1.32 1.33 1.36 1.34
HOKKAIDO 1.21  1.19  1.20  1.19  1.20 1.22 1.21 1.23 1.20
AOMORI 1.30  1.26  1.30  1.28  1.35 1.44 1.47 1.47 1.46
IWATE 1.39  1.37  1.39  1.39  1.45 1.50 1.52 1.56 1.52
MIYAGI 1.27  1.25  1.29  1.27  1.27 1.31 1.33 1.39 1.35
AKITA 1.24  1.29  1.32  1.31  1.31 1.37 1.40 1.45 1.45
YAMAGATA 1.40  1.39  1.44  1.42  1.49 1.54 1.58 1.62 1.59
FUKUSHIMA 1.51  1.49  1.52  1.49  1.54 1.57 1.60 1.65 1.63
IBARAGI 1.38  1.37  1.37  1.35  1.34 1.38 1.40 1.47 1.42
TOCHIGI 1.40  1.43  1.42  1.39 1.38 1.40 1.43 1.48 1.41
GUMMA 1.39  1.38  1.40  1.36 1.38 1.41 1.42 1.51 1.41
SAITAMA 1.29  1.28  1. 28 1.26  1.21 1.23 1.24 1.30 1.23
CHIBA 1.31  1.31  1.29  1.25  1.20 1.24 1.24 1.30 1.22
TOKYO 1.12  1.12  1.09  1.05  0.9987 1.00 1.02 1.03 1.07
KANAGAWA 1.29  1.28  1.27  1.25  1.21 1.22 1.22 1.28 1.24
NIIGATA 1.41  1.37  1.37  1.37  1.34 1.38 1.45 1.51 1.48
TOYAMA 1.39  1.37  1.38  1.34  1.35 1.41 1.40 1.45 1.43
ISHIKAWA 1.40  1.40  1.41  1.40  1.38 1.37 1.40 1.45 1.38
FUKUI 1.55  1.55  1.54  1.52  1.48 1.51 1.52 1.60 1.57
YAMANASHI 1.34  1.31  1.35  1.35  1.37 1.39 1.42 1.51 1.44
NAGANO 1.47  1.43  1.45  1.47  1.44 1.47 1.50 1.59 1.52
GIFU 1.37  1.37  1.35  1.34  1.36 1.38 1.37 1.47 1.40
SHIZUOKA 1.48  1.43  1.44  1.44  1.37 1.41 1.40 1.47 1.39
AICHI 1.46  1.43  1.43  1.38  1.32 1.34 1.36 1.44 1.38
MIE 1.39  1.40  1.38 1.37  1.35 1.40 1.38 1.48 1.38
SHIGA 1.48  1.44  1.45  1.42  1.41 1.44 1.46 1.53 1.49
KYOTO 1.22  1.20  1.22  1.18  1.15 1.17 1.20 1.28 1.22
OSAKA 1.30  1.28  1.28  1.24  1.20 1.22 1.24 1.31 1.28
HYOGO 1.36  1.33  1.34  1.30  1.25 1.29 1.29 1.38 1.35
NARA 1.25  1.23  1.22  1.22  1.18 1.21 1.22 1.30 1.23
WAKAYAMA 1.42  1.36  1.41  1.34  1.32 1.35 1.41 1.45 1.40
TOTTORI 1.48  1.46  1.43  1.47  1.53 1.51 1.58 1.62 1.52
SHIMANE 1.63  1.55  1.51  1.53  1.48 1.52 1.60 1.65 1.61
OKAYAMA 1.45  1.39  1.43  1.41  1.38 1.44 1.46 1.51 1.45
HIROSHIMA 1.51  1.47  1.45  1. 43 1.34 1.34 1.37 1.41 1.37
YAMAGUCHI 1.50  1.43  1.43  1.42  1.36 1.41 1.43 1.47 1.42
TOKUSHIMA 1.40  1.35  1.30  1.30  1.32 1.36 1.39 1.45 1.39
KAGAWA 1.55  1.48  1.47  1.48  1.42 1.46 1.43 1.53 1.45
EHIME 1.43  1. 41 1.40  1.40  1.36 1.35 1.40 1.45 1.40
KOCHI 1.32  1.29  1.36  1.31  1.34 1.38 1.42 1.45 1.43
FUKUOKA 1.40  1.37  1.37  1.34  1.25 1.29 1.31 1.36 1.31
SAGA 1.56  1.49  1.55  1.51  1.51 1.56 1.62 1.67 1.59
NAGASAKI 1.54  1.50  1.50  1.48  1.45 1.48 1.52 1.57 1.52
KUMAMOTO 1.61  1.58  1.58  1.54  1.48 1.50 1.52 1.56 1.52
OITA 1.55  1.50  1.53  1.47  1.41 1.42 1.48 1.51 1.46
MIYAZAKI 1.63  1.61  1.60  1.59  1.50 1.56 1.60 1.62 1.56
KAGOSHIMA 1.60  1.56  1.59  1.54  1.49 1.52 1.53 1.58 1.50
OKINAWA 1.83  1.79  1.78  1.75  1.72 1.76 1.83 1.82 1.79