Discount Drug Store


Shirasawa Drug
(external link)
ex.

Shirasawa Drug
Nekogahora-ten


3-19-1Nekogahora-dori Chikusa-ku
TEL: 052-789-7809

Open: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.
open 365 days


map
ex.

 Shirasawa Drug
Shiotsuke-dori-ten


7-53 Shiotsuke-dori Showa-ku
TEL: 052-859-5880

Open: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.
open365 days


map

V-Drug
(external link)
-
drug Sugiyama
(external link)


Sugiyama Yakuhin
Yagoto-ten ( JUSCO B1)
medicine & cosmetics

2-1 Ishizaka Hiroji-cho Showa-ku
TEL: 052-833-1026


map
 -

Drug Yutaka

(external link)
-  -