Mitama-matsuri Ceremony
in Springkagura music band Ohkusa-Kakushin school 's Houtou-shiki
ceremony
miko Urayasu-no-mai dance is offered naorai