Shimbutsu Konko or Shimbutsu Shugo
A Buddhism temple and a Shinto shrine are in the same lot.