Shimbutsu Konko or Shimbutsu Shugo




A Buddhism temple and a Shinto shrine are in the same lot.