Sushi Delivery
Name Branch TEL Business hours condition
Gin-no-sara Chikusa 050-7576-0614
052-732-9690
Uchiyama, Chikusa-ku
11:00-22:00 more than 1500yen
Meieki
(Nagoya Sta.)
050-7576-0616
052-321-0025
Shigematsu-cho, Nakagawa-ku
11:00-22:00 more than 1500yen
Showa 052-858-3501
Komaba-cho, Mizuho-ku
11:00-21:30 more than 1500yen
Tempaku 052-847-8481
Ueda-nishi, Tempaku-ku
11:00-14:30, 16:00-21:30 more than 1500yen
Nakagawa 052-362-8858
Kusahira-cho, Nakagawa-ku
11:00-21:30 more than 1500yen
Nakamura 052-413-5200
Shukuato-cho, Nakamura-ku
11:00-21:30 more than 1500yen
Nagoya-Kita 052-914-7007
Kinjo-cho, Kita-ku
11:00-21:30 more than 1500yen
Nagoya-Nishi 052-528-3701
Biwajima, Nishi-ku
11:00-14:00, 16:00-21:30
(Sat.& Sun. 11:00-21:30)
more than 1500yen
Nagoya-Minami 052-692-4367
Yutaka, Minami-ku
10:00-21:30 more than 1500yen
Fujigaoka 052-769-3451
Takaragaoka, Meito-ku
11:00-14:00, 16:00-21:30
(Sat.& Sun. 11:00-21:30)
more than 1500yen
Midori 052-629-0811
Wakata, Midori-ku
11:00-21:30 more than 1500yen
Moriyama 052-797-7003
Jonan-cho, Moriyama-ku
11:00-21:30 more than 1500yen