Toyohashi Gion Festival
(Toyohashi Gion Matsuri)

Yoshida Jinja (shrine)

3rd Fri., Sat. and Sunday of JulyFriday Evening Festival
(Yoi-Matsuri)
6:00p.m. -
Firework display 6:45p.m. -
Saturday Festival Eve
(Yoi-Matsuri)
6:00p.m. -
Sunday Shinto ritual 10:00a.m. - (offering of Urayasu-no-mai dance)
Miyuki-sai 5:00p.m. - (the portable shrine leave Yoshida Shrine)access
Get off at Toyohashi sta. on the Meitetsu Nagoya-honsen line or JR Tokaido-honsen line.
Take Toyohashi domestic train (shinai-densha)
Get off at Shiyakusho-mae sta.
Walk 5 min.

inquiries
Gion Matsuri Hosan-kai
TEL: 0532-53-5528 (weekday 1:00p.m. - 5:30p.m.)
FAX: 0532-53-5541


Yoshida Shrine
2 Sekiya-cho, Toyohashi C.