Secondhand Books, CDs, DVDs, Video Tapes, Nintendo software, etc.

You can sell and buy

BOOK * OFF
Kawahara-dori
1-24 Kawahara-dori, Showa-ku
TEL : 052-761-3711
map

Irinaka

3-4, Hayato-cho, Chikusa-ku
TEL : 052-839-5757
map

Ikeshita
San-Clair Ikeshita 1F
8-3 Kakuouzan-dori, Chikusa-ku
TEL: 052-757-3724
map
Nan'yo 2-404 Harutano, Minato-ku
TEL: 052-303-7003
Nakajima 3-501, Nakajima-Shinmachi, Nakagawa-ku
TEL: 052-354-7774
Hirabari 2-1810, Hirabari, Tempaku-ku
TEL: 052-805-5331
Heigaoka 5-28 Heigaoka, meito-ku
TEL: 052-774-5520

*