Tagata Shrine
“cãp_ŽÐ/Tagata Jinja

Mitoshinokami/ŒäÎ_ and Tamahimenomikoto/‹Ê•P–½ are enshrined.
Local ruling family of this area enshrined them to pray for the prosperity and good harvests
with Japan's ancient ethnic thought: Mother the land produces conception with a father, the grace of heaven.


Mitoshinokami/ŒäÎ_: Grandson of Susano-no-mikoto ‘fœûšj‘¸. Son of Otoshi-no-kami ‘åÎ_.
Responsible for agriculture. Protectorate god of the prosperity and good harvests
Tamahimenomikoto/‹Ê•P–½: Princess of Oaratanomikoto
‘år“c–½ who is the original pioneer of the Owari area.
Owari Takeinadatenomikoto 's
ŒšˆîŽí–½ wife. Godess of love, having a healthy baby and easy delivery.

Rich Harvest Festival is held on March 15 of each year.

Tagata Shrine main gate main shrine


There are many images of male symbol in the shrineyard.
Simbol of the prosperity and good harvests
.


Even a bell ... offerings offeringcouples want to have healthy babies lots of ema I hope their wish come true !a pair of stone sexual organsAddress
152,
Tagata-cho, Komaki City, Aichi Pref.
¬–qŽs“cŒ§’¬152

TEL
0568-76-2906

Access
Get off at Tagata-Jinja-mae@“cãp_ŽÐ‘O Sta. on the Meitetsu Komaki Line.
Get off at Tagatajinja-mae Sta.
Walk to the southwest approx 200m.
From the station, just follow the people headed to the festival.
Walk 5 minutes.


map


Tagata Shrine Rich Harvest Festival/–L”NÕ Hounenmatsuri (Very popular and funny festival)

<Shrine and Temple near Tagata Shrine>
Ooagata Jinja (Shrine)---Kind of a couple shrine with Tagata Jinja --Ooagata Jinja Hounen Festival

Mama Knnon --Temple for praying breast feeding


Monthly Info.